urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013

Składki ZUS za pracownicę na urlopie wychowawczym

1. Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne
Przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych pod warunkiem, że dana osoba nie posiada innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty (art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o sus). Osoby korzystające z urlopu wychowawczego objęte są również obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
  Przykład  

Pracownica w połowie lutego 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wychowawczego na okres od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. W tym okresie nadal prowadzi działalność gospodarczą. Pracownica z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie podlega ubezpieczeniom.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym (także ubezpieczeniu zdrowotnemu) z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym (art. 36 ust. 2a ustawy o sus). Jak wyjaśnił resort pracy w piśmie z dnia 15 stycznia 2003 r., znak: U.053-131/KT/03 pracodawca może rozpocząć naliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownicę na urlopie wychowawczym gdy posiada informację o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty, jak również o nieposiadaniu innych tytułów do ubezpieczeń. Do czasu, do kiedy pracownik nie złożył w tej sprawie żadnego oświadczenia - pracodawca nie ma podstaw do podjęcia naliczania składek z tytułu przebywania przez pracownika na urlopie wychowawczym. Wzór oświadczenia publikujemy w przykładzie poniżej.

  Przykład  

Pracownica w okresie od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2015 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Przed przejściem na urlop wychowawczy złożyła pracodawcy następujące oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Nazwisko. . . .  Malinowska . .  . . . . . . . . . . .Imię. . . . . . . . . .   Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data urodzenia . . . . 28.02.1979 r. . . . . .  , PESEL . . . . . 79022832414 . . . . . .  , seria i nr dok. tożsamości:

dowód-paszport*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Miejsce zamieszkania . . . . . . . . . .  ul. B. Prusa 1A/3, 00-493 Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


I. Dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oświadczam, że:

- mam ustalone prawo do emerytury TAK/NIE*)

- mam ustalone prawo do renty**) TAK/NIE*)

jeśli tak, podać od kiedy oraz numer decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- posiadam inny tytuł/y do ubezpieczeń społecznych TAK/NIE*)

jeśli tak, podać jaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jeśli tak, podać okres/y (od kiedy do kiedy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


II. Dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego oświadczam, że posiadam inny tytuł, z którego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne TAK/NIE*)

jeśli tak, podać jaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

jeśli tak, podać okres/y (od kiedy do kiedy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić płatnika składek.

25.02.2013 r. 
. . . . . . . . . . . . . . .
(data) 
Marta Malinowska
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis)

*) niepotrzebne skreślić

**) z wyjątkiem rent przyznanych na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renta wyrównawcza) oraz rent socjalnych przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

Od 1 marca 2013 r. z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym pracownica podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Pracodawca jako płatnik składek oblicza i wykazuje w raporcie ZUS RCA składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne za osobę na urlopie wychowawczym. Składki te opłaca ZUS ze środków budżetu państwa.

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2.1. Wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru składek

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop, nie wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Tak wynika z art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o sus.

Jak wyjaśnił ZUS, przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby przebywającej na urlopie wychowawczym należy stosować zasady analogiczne jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, określone w art. 36 i nast. ustawy zasiłkowej, jednak z pewnymi wyjątkami, a mianowicie:

 • wynagrodzenie przyjmuje się bez pomniejszania o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracowników,
   
 • wlicza się wszystkie składniki wynagrodzenia podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z okresu, za który wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (np. nagrody uznaniowe, składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych, składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu),
   
 • zmiana wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na zmianę okresu, z którego ustala się podstawę wymiaru składek.

W świetle powyższego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustala się przyjmując wynagrodzenia uzyskane przez pracownika (bez pomniejszania o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika) za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających przejście na urlop wychowawczy. Jeżeli pracownik nie posiada tak długiego okresu zatrudnienia u obecnego pracodawcy, to przyjmuje się wynagrodzenia uzyskane za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.


Zwracamy uwagę!
Wynagrodzenie wypłacone za dany miesiąc może nie być tożsame z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za ten miesiąc. Ma to miejsce, gdy pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc w następnym miesiącu.

  Przykład  

Pracownica jest zatrudniona od 1 czerwca 2012 r. W połowie stycznia br. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej od 1 lutego 2013 r. urlopu wychowawczego. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (także ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc pracodawca dokonuje 5 dnia następnego miesiąca.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za okres od czerwca 2012 r. do stycznia 2013 r. Zatem będą to wynagrodzenia, które pracownica faktycznie uzyskała w lipcu za czerwiec, w sierpniu za lipiec..., w lutym za styczeń.

Jak już wyżej wskazano, przeciętne wynagrodzenie ustala się z miesięcy poprzedzających przejście na urlop wychowawczy, a tym samym nie bierze się pod uwagę miesiąca, w którym urlop się rozpoczął. Gdyby jednak urlop rozpoczął się w miesiącu następującym po miesiącu, w trakcie którego dana osoba podjęła pracę, to w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe należałoby uwzględnić uzupełnione wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym urlop się rozpoczął (o uzupełnieniu wynagrodzenia piszemy w dalszej części niniejszego opracowania).

 

  Przykład  

Pracownica jest zatrudniona od 7 stycznia 2013 r. Na początku lutego br. złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego na okres od 18 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Ponieważ posiadała wymagany okres wcześniejszego zatrudnienia, pracodawca uwzględnił wniosek pracownicy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi uzupełnione wynagrodzenie za luty 2013 r. Pracownica ma w umowie o pracę określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1.700 zł. Gdyby więc przepracowała cały luty, to uzyskałaby wynagrodzenie w wysokości 1.700 zł.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe stanowi kwota 1.700 zł. W związku z tym, że w lutym br. pracownica z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym podlegała ubezpieczeniom tylko przez część miesiąca, podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia za luty stanowi kwota 667,86 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.700 zł : 28 dni lutego x 11 dni.

Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych przyjmuje się uzyskany przez pracownika przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem tych rodzajów przychodu, które zostały zwolnione z oskładkowania na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o sus i § 2 rozporządzenia składkowego.


Zwracamy uwagę!
Zasiłek wyrównawczy, mimo że nie stanowi podstawy wymiaru składek, uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

  Przykład  

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania pracownicy od 1 marca br. na urlopie wychowawczym uwzględnieniu podlega przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. W tym okresie pracownica obok wynagrodzenia zasadniczego, otrzymywała nagrody uznaniowe, dodatek stażowy (wypłacany także za okresy choroby), dodatek funkcyjny. Ponadto w okresie od maja do czerwca 2012 r. wykonywała umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą. Wynagrodzenia za pracę, nagrody uznaniowe, dodatki (stażowy i funkcyjny) oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu przebywania pracownicy na urlopie wychowawczym.


Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne w podstawie wymiaru składek

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru ww. składek. Jeśli przysługują one za okresy kwartalne, to uwzględnia się je w przeciętnym wynagrodzeniu w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczął się urlop wychowawczy. Natomiast te, które przysługują za okresy roczne, wlicza się do tej podstawy w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym rozpoczął się urlop.

  Przykład  

Pracownik obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje premie kwartalne oraz nagrodę roczną (wypłacaną w styczniu za rok poprzedni). Od 1 lutego 2013 r. pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu korzystania z tego urlopu stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r. W tej podstawie należało uwzględnić też 1/12 premii wypłaconej za I, II, III i IV kwartał 2012 r. oraz 1/12 nagrody rocznej wypłaconej za 2012 r.

Zmiana wymiaru czasu pracy, która miała miejsce w okresie przyjmowanym do podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie wpływa na zmianę zasad wliczania składników wynagrodzenia.

 

  Przykład  

Pracownica do 31 października 2012 r. pracowała na 3/4 etatu, a od 1 listopada 2012 r. jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 marca 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. Podstawa ta nie może być przy tym niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone dla pracownika "pełnoetatowego".

Jeżeli składnik wynagrodzenia uwzględniany w podstawie wymiaru składek przysługuje, ale nie został wypłacony, to do podstawy wymiaru składek za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających przejście na urlop wychowawczy przyjmuje się ten składnik w wysokości wypłaconej za poprzedni okres. Wypłata tego składnika po ustaleniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie powoduje konieczności ponownego ustalenia tej podstawy.


2.2. Maksymalna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych

Jak już wyżej wskazaliśmy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W okresie od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. kwota ta wynosiła 2.106,13 zł miesięcznie, a od 1 marca do 31 maja 2013 r. miesięcznie wynosi 2.214,18 zł. Jeżeli więc ustalona w powyższy sposób podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest wyższa od kwoty granicznej, to podlega ona ograniczeniu do tej kwoty.

  Przykład  

Pracownica od 1 lutego 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za okres od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r. Pracownica przed przejściem na urlop wychowawczy uzyskiwała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.000 zł oraz premię miesięczną w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.

Wyliczona podstawa wymiaru składek na ww. ubezpieczenia wyniosła (3.000 zł x 12 m-cy + 450 zł x 12 m-cy) : 12 m-cy = 3.450 zł. Ponieważ jest ona wyższa od kwoty granicznej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za luty 2013 r. stanowi kwota graniczna, czyli 2.106,13 zł, natomiast za marzec (także kwiecień i maj) stanowi kwota 2.214,18 zł.


2.3. Minimalna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym dla pracownika "pełnoetatowego" nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli w 2013 r. nie niższa niż 1.600 zł (a jeżeli jest to pracownik w pierwszym roku pracy nie niższa niż 1.280 zł). Dla pracownika "niepełnoetatowego" podstawa ta nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Oczywiście powyższe dotyczy przypadków, gdy faktycznie ustalona podstawa wymiaru jest niższa od ww. kwot. Pisaliśmy na ten temat w  UiPP nr 1/2013, str. 12-13.

  Przykład  

Pracownica od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym udzielonym na 2-letnie dziecko. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (także ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy i wynagradzana na poziomie minimalnym. Wyliczona podstawa wymiaru składek na ww. ubezpieczenia wyniosła 1.516,67 zł, tj. (1.500 zł x 10 m-cy + 1.600 zł x 2 m-ce) : 12 m-cy. Ponieważ jest ona niższa od najniższej podstawy, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca powinien ustalać od kwoty 1.600 zł.


2.4. Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru składek

Jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia wskutek nieprzepracowania części miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, to przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

 • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy,
   
 • przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy (na równi z dniami pracy traktuje się m.in. dni urlopu wypoczynkowego).

Uzupełnienie polega na obliczeniu wynagrodzenia jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. Jeżeli więc wynagrodzenie pracownika zostało określone:

 • w stałej miesięcznej wysokości, to uzupełnienie polega na przyjęciu do podstawy wymiaru składek wynagrodzenia miesięcznego określonego w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy (bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika),
   
 • w zmiennej miesięcznej wysokości (np. akordowe, prowizyjne), to uzupełnione wynagrodzenie oblicza się:
   
  • poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby jeden dzień,
    
  • przyjmując kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej za ten miesiąc pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku u pracodawcy, jeżeli nie osiągnął w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

Jeśli w umowie o pracę określono wynagrodzenie "mieszane", tj. zarówno w stałej miesięcznej wysokości, jak też w kwocie zmiennej, wynagrodzenie za dany miesiąc uzupełnia się odpowiednio według zasad omówionych wyżej.


Zwracamy uwagę!
Wynagrodzenie godzinowe traktuje się jak wynagrodzenie stałe.

  Przykład  

Pracownica od 6 lutego 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym udzielonym na 2-letnie dziecko. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za okres od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r.

W tym okresie pracownica:

 • w lutym 2012 r. z 21 dni roboczych przepracowała 9 dni (z powodu własnej choroby),
   
 • we wrześniu i w listopadzie 2012 r. korzystała z opieki nad chorym dzieckiem, w związku z czym przepracowała odpowiednio 15 dni (20 dni roboczych - 5 dni opieki) i 9 dni (21 dni roboczych - 12 dni opieki).

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uwzględniono wynagrodzenie uzyskane za okres od marca do października 2012 r. (z tym że wynagrodzenie za wrzesień 2012 r. przyjęto po uzupełnieniu) oraz za grudzień 2012 r. i za styczeń 2013 r. Wyłączeniu podlegały wynagrodzenia za luty i listopad 2012 r., ponieważ w tych miesiącach pracownica przepracowała mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy.

 

  Przykład  

Przyjmujemy dane z poprzedniego przykładu i dodatkowo, że pracownica otrzymuje wynagrodzenie zmienne, które za wrzesień 2012 r. wyniosło 1.590 zł. Wynagrodzenie to przed wliczeniem do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym podlegało uzupełnieniu w następujący sposób: 1.590 zł : 15 dni faktycznie przepracowanych x 20 dni roboczych = 2.120 zł.

 

  Przykład  

Pracownica wystąpiła o udzielenie jej urlopu wychowawczego na okres od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za okres od marca 2012 r. do lutego 2013 r. W tym okresie pracownica:

 • od 27 lutego do 19 lipca 2012 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i pobierała wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy,
   
 • od 20 lipca 2012 r. do 3 stycznia 2013 r. przebywała na urlopie macierzyńskim (podstawowym i dodatkowym),
   
 • od 4 stycznia do 28 lutego 2013 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym.

Zatem wyłączeniu z podstawy wymiaru podlegają miesiące od marca do grudnia 2012 r., w których to pracownica nie przepracowała co najmniej połowy obowiązującego ją czasu pracy. W tej podstawie pracodawca uwzględni wynagrodzenie za styczeń 2013 r. (po uzupełnieniu) i za luty 2013 r. Pracownica jest wynagradzana w stałej miesięcznej wysokości 1.900 zł i za styczeń 2013 r. uzyskała wynagrodzenie w kwocie 1.710,01 zł, a za luty w wysokości 1.900 zł. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota 1.900 zł, tj. (1.900 zł + 1.900 zł) : 2 m-ce.

 

  Przykład  

Pracownica jest zatrudniona od 1 października 2010 r. za wynagrodzeniem ustalonym w stałej miesięcznej wysokości 2.500 zł. Od 1 października 2011 r. do 30 września 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym i od 1 stycznia 2013 r. z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom. Do 31 grudnia 2012 r. prowadziła działalność gospodarczą i z tej działalności była objęta ubezpieczeniami.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za okres od października 2010 r. do września 2011 r. W tym czasie pracownica:

 • od 23 listopada 2010 r. do 29 kwietnia 2011 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i otrzymywała wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy,
   
 • od 30 kwietnia do 30 września 2011 r. pobierała zasiłek macierzyński za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Zatem w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należało uwzględnić wynagrodzenie za październik 2010 r. oraz uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2010 r. Ustalona podstawa wymiaru ww. składek wynosi więc 2.500 zł, tj. (2.500 zł + 2.500 zł) : 2 m-ce. Z uwagi na to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być wyższa od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, wyliczoną podstawę należy ograniczyć do kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli za styczeń i za luty 2013 r. do kwoty 2.106,13 zł miesięcznie, a za marzec, kwiecień i maj 2013 r. do kwoty 2.214,18 zł (od czerwca br. podstawa ponownie ulegnie zmianie).

Jeżeli pracownik otrzymuje honoraria, to przy ustalaniu wynagrodzenia jakie by otrzymał gdyby przepracował cały miesiąc przyjmuje się, że liczba dni, które był obowiązany przepracować jest równa liczbie dni kalendarzowych miesiąca. Jeśli jednak dla pracownika została określona inna liczba dni, którą obowiązany jest przepracować w danym miesiącu, to przyjmuje się tę liczbę dni.


2.5. Zmniejszenie podstawy wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za miesiąc, w którym przedmiotowe ubezpieczenia trwały tylko przez część miesiąca (np. w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca). Zmniejszenia dokonuje się dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania w tym miesiącu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

  Przykład  

Pracownica od 18 lutego 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r. wyniosło 3.000 zł. Zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została ograniczona do kwoty granicznej, która w lutym wynosiła 2.106,13 zł. Ponieważ w lutym br. pracownica z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez część miesiąca, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc stanowi kwota 827,41 zł, tj. 2.106,13 zł : 28 dni x 11 dni. Za marzec (także za kwiecień i maj) podstawa ta wynosi 2.214,18 zł.

3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym od 1 stycznia 2013 r. stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy zdrowotnej). Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, a tym samym podstawa jej wymiaru nie ulega zmniejszeniu za miesiąc, w którym ubezpieczenie zdrowotne trwało tylko przez część miesiąca.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.