urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (268) z dnia 10.05.2010

Wykazywanie urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

1. Urlop macierzyński

Okresu urlopu macierzyńskiego nie należy wykazywać w świadectwie pracy. Zarówno z przepisów rozporządzenia, jak i ze wzoru świadectwa pracy nie wynika obowiązek umieszczenia w świadectwie informacji o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego. Trudno też wywieść taki obowiązek z funkcji informacyjnej świadectwa, gdyż urlop macierzyński jest udzielany w ściśle określonym czasie i w wymiarze. Nie występuje więc zagrożenie powtórnego jego udzielenia u następnego pracodawcy. Okresu urlopu macierzyńskiego nie zalicza się też do okresów nieskładkowych w rozumieniu ustawy emerytalnej.

2. Urlop ojcowski

Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy-ojcowie wychowujący dziecko mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego. W latach 2010-2011 wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 1 tydzień, a w następnych będzie zwiększony do 2 tygodni. Urlop ten może być wykorzystany przez pracownika w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. Informację o wykorzystaniu tego urlopu w okresie zatrudnienia jako informację o istotnym znaczeniu dla następnego pracodawcy należy zamieścić w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy. Według przepisu w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w świadectwie pracy zamieszcza się informację o wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.

3. Urlop wychowawczy

Wzór świadectwa pracy będący załącznikiem do rozporządzenia, przewiduje dwie pozycje, w których potencjalnie może zostać umieszczona informacja w sprawie urlopu wychowawczego. Po pierwsze okresy wykorzystanego urlopu wychowawczego wskazuje się w ust. 4 pkt 3 świadectwa, co ma uzasadnienie w ograniczeniach dotyczących tego uprawnienia. Pracownik legitymujący się odpowiednim stażem może osobiście opiekować się dzieckiem do lat 4 w ramach urlopu wychowawczego zasadniczo w wymiarze do 3 lat. Zmiana pracodawcy „nie zamyka” pracownikowi możliwości kontynuacji korzystania z uprawnienia, jeżeli dziecko nie ukończyło wskazanego wieku.

Po drugie, jak wynika z objaśnień w sprawie sposobu wypełnienia świadectwa pracy w ust. 4 pkt 10 tego druku wyszczególnia się przypadające w czasie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach ustawy emerytalnej.

Przypomnijmy, że okresy nieskładkowe, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej, obejmują m.in. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

 • w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat, 

 • na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko.

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych od 1 stycznia 1999 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o sus, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i tylko w nielicznych sytuacjach, nie podlegają przedmiotowym ubezpieczeniom (art. 6 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 6 ustawy o sus). W świetle powyższego, naszym zdaniem, właściwym jest umieszczenie w ust. 4 pkt 10 świadectwa informacji na temat urlopu wychowawczego tylko wówczas, gdy był to okres nieskładkowy.
 

 

Przykład

 

W ramach zwolnień grupowych zwolniono m.in. dwie pracownice, które korzystały z urlopu wychowawczego. Pierwsza z nich w latach 1997-1998, druga natomiast w 2009 r.

W przypadku pierwszej pracownicy informacja w sprawie korzystania z urlopu wychowawczego powinna być zawarta zarówno w ust. 4 pkt 3, jak i w pkt 10 świadectwa. Z uwagi na fakt, iż druga pracownica w okresie urlopu wychowawczego podlegała z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, informację o korzystaniu z urlopu wychowawczego wystarczy zamieścić w ust. 4 pkt 3 świadectwa. Będzie ona dostateczna do weryfikacji uprawnień w tym w zakresie na wypadek wystąpienia przez pracownicę o udzielenie dalszej części urlopu u kolejnego pracodawcy.

4. Urlop bezpłatny

Informację o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego wraz z okresem w jakim miało to miejsce, a także podstawą prawną jego udzielenia umieszcza się w ust. 4 pkt 2 świadectwa. Nadmieniamy, że podstawowym celem tej informacji jest możliwość wyłączenia wymienionych okresów ze stażu pracy pracownika. Z nielicznymi wyjątkami urlop bezpłatny nie jest bowiem zaliczany do okresu pracy. Natomiast, o ile był to urlop wskazany w art. 7 ustawy emerytalnej jako okres nieskładkowy, jego okres należy również wskazać w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy.

5. Przykładowe wykazanie w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem i urlopu bezpłatnego

Wykazanie w świadectwie pracy urlopów wymienionych w pkt 1.1.-1.4. przedstawiamy na przykładzie, zakładając, że pracownica:

 • była zatrudniona od 1 stycznia 1992 r. do 30 kwietnia 2010 r., 

 • w 1994 r. urodziła pierwsze dziecko i do 26 września 1994 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego, a następnie od 27 września 1994 r. do 26 września 1995 r. z urlopu bezpłatnego w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem na podstawie art. 186 § 1 K.p. (w okresie tym przepisy nie przewidywały urlopów wychowawczych), 

 • w okresie od 1 maja do 31 października 2001 r. korzystała z urlopu bezpłatnego udzielonego na jej wniosek na podstawie art. 174 § 1 K.p., 

 • w 2008 r. pracownica urodziła drugie dziecko i do 23 grudnia 2008 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym, a następnie od 24 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. na urlopie wychowawczym na podstawie art. 186 § 1 K.p.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.C.
ul. Katowicka 100

66-400 Gorzów Wlkp. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(pracodawca oraz jego siedziba
lub miejsce zamieszkania)

      001245211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nr REGON - EKD)

 

Gorzów Wlkp., dnia 30.04.2010 r.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość i data)

 ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że. . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Kowalska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                               (imię i nazwisko pracownika)

imiona rodziców. . . . . . . . . . . . . . .Jan, Katarzyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

urodzony: . . . . . . . . . . . . . . . . .13 czerwca 1967 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                  (data urodzenia)

był zatrudniony . . . Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.C. w Gorzowie Wlkp. ul. Katowicka 100  . . .
                                                                                      (pracodawca)

w okresie od . . . . . . 1 stycznia 1992 r.. . . . . . do . . . . 30 kwietnia 2010 r. . . . .  
w wymiarze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pełnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                 (wymiar czasu pracy)

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:

Specjalista do spraw zaopatrzenia: od 1 stycznia 1992 r. do 31 maja 2001 r. . . . . . .
Kierownik Działu Zbytu: od 1 czerwca 2001 r. do 30 kwietnia 2010 r. . . . .  . 
                                       (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku: 

a) rozwiązania. . . . .na mocy porozumienia stron - art. 30 § 1 pkt 1 K.p. . . . . . . 
                                     (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

- pominięto pkt 3 lit. b) i c) -

4. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:. . . 9 dni, tj. 72 godziny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                        (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym                                                         ______________                        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego

- od 27 września 1994 r. do 26 września 1995 r. na opiekę nad małym dzieckiem - art. 186 § 1 K.p.,
- od 1 maja do 31 października 2001 r. - art. 174 § 1 K.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                  (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop wychowawczy

. . . . . . . . . . . od 24 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                             (okres wykorzystanego urlopu wychowawczego) 

- pominięto pkt 4 ppkt 4)-9) -

10) od 27 września 1994 r. do 26 września 1995 r. - urlop bezpłatny na opiekę nad córką Katarzyną
ur. 22 maja 1994 r.- art. 186 § 1 K.p.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

- pominięto pkt 4 ppkt 11) i pkt 5-6 -

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.