urlop wychowawczy, wychowawczy a praca, prawo do urlopu
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015

Ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym

Pracownica w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyliczona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe była wyższa od kwoty maksymalnej podstawy, a tym samym w ubiegłym roku składki na te ubezpieczenia obliczaliśmy od kwoty ograniczonej do maksymalnej wysokości, tj. 2.247,60 zł. W bieżącym roku obowiązuje wyższa maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym, czy należało od stycznia br. podnieść kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia do maksymalnej podstawy (nadal jest ona niższa od faktycznie ustalonej podstawy)?

Urlop wychowawczy a wymiar składek ZUS
rys. Urlop wychowawczy a wymiar składek ZUS

Tak. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku (art. 18 ust. 5b ustawy o sus). Przy czym, zgodnie z art. 18 ust. 14 ustawy o sus podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę powołane regulacje, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Jeżeli pracownica nie ma tak długiego okresu zatrudnienia - wynagrodzenie uzyskane u danego płatnika składek za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia. Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych uwzględnia się wszystkie składniki przychodu uzyskiwane ze stosunku pracy, które nie zostały wyłączone z podstawy wymiaru składek, w myśl art. 18 ust. 2 ustawy o sus lub § 2 rozporządzenia składkowego, z zastrzeżeniem że w tej podstawie uwzględnia się zasiłek wyrównawczy, pomimo że nie stanowi on podstawy wymiaru składek (jest traktowany na równi z wynagrodzeniem za pracę).


Zwracamy uwagę!
Jak wyjaśnił ZUS na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce "Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu": "(…) Jeśli pracownica była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, a więc miała zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, to podstawa wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, które w umowie o pracę miały zagwarantowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia odpowiednio zmniejszoną proporcjonalnie do tego wymiaru, podstawę wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi odpowiednio pomniejszona kwota aktualnego minimalnego wynagrodzenia, z tym że od dnia 1 września 2013 r. nie może być ona niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia. (…)".

W świetle powyższego, ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa oraz niższa od kwot granicznych. Maksymalną podstawę wymiaru stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2015 r. jest to kwota 2.375,40 zł (w 2014 r. była to kwota 2.247,60 zł). Natomiast minimalną podstawę stanowi kwota:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (aktualnie kwota nie niższa niż 1.750 zł, a jeśli jest to pracownik w pierwszym roku pracy nie niższa niż 1.400 zł),
     
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy - w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, z tym że nie niższego niż 75% minimalnego wynagrodzenia (aktualnie nie niższego niż 1.312,50 zł).
Wskazniki i stawki
Podstawę wymiaru składek ZUS dla osób na
urlopie wychowawczym podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Wspomnijmy, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy zdrowotnej). Aktualnie jest to kwota 520 zł.

  Przykład  

Pracownica jest zatrudniona od kilku lat za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości 2.800 zł. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należało ustalić przyjmując przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, czyli z okresu od stycznia do grudnia 2013 r. Wyliczona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosła 2.800 zł, tj. (2.800 zł x 12 m-cy) : 12 m-cy. Ponieważ była (i nadal jest) wyższa od kwoty stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza od maksymalnej kwoty obowiązującej w danym roku, czyli:

  • w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. - od kwoty 2.247,60 zł,
     
  • w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. - od kwoty 2.375,40 zł.
  Przykład  

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że wynagrodzenie pracownicy przed przejściem na urlop wychowawczy wynosiło 2.300 zł. Wyliczona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosła 2.300 zł, tj. (2.300 zł x 12 m-cy) : 12 m-cy. Ponieważ w 2014 r. była ona wyższa od kwoty stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obliczał od maksymalnej kwoty obowiązującej w 2014 r., czyli od kwoty 2.247,60 zł.

W 2015 r. faktycznie obliczona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.300 zł jest niższa od maksymalnej podstawy obowiązującej w bieżącym roku (2.300 zł < 2.375,40 zł), a zatem w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi miesięcznie 2.300 zł.

www.UrlopyWychowawcze.pl:

 Więcej na stronie www.UrlopyPracownicze.pl - sprawdź!
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60